Florio App Disclaimer:

Przedstawione informacje nie stanowią porady medycznej ani próby zastąpienia leczenia. Tylko twój lekarz może określić leczenie właściwe dla twojego stanu. Absolutnie konieczne jest, by przestrzegać wyłącznie planu leczenia przedstawionego przez lekarza. Poziom % czynnika krzepnięcia przedstawiony we Florio jest wartością wyłącznie szacunkową, a nie pomiarem właściwym. Wartość szacunkowa może nie być zgodna z twoim aktualnym poziomem czynnika. Jest ona obliczana i dostarczana przez usługę podmiotu zewnętrznego (platformę McMaster PopPK, McMaster University, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org), a nie przez samo Florio. Florio pobiera poziom czynnika z platformy McMaster PopPK po każdym zapisanym zastrzyku w systemie. Florio nie ma kontroli nad oszacowaniem i nie gwarantuje dokładności oszacowania dostarczonego przez McMaster PopPK. Szczegółowy plan terapii jest także dostarczony przez McMaster PopPK, zgodnie z wytycznymi lekarza na platformie McMaster PopPK, w oparciu o którą wysyłane są również przypomnienia o konieczności zastosowania leków. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli plan przyjmowania leków nie jest dokładny. Nie można wykluczyć błędów lub niedokładności danych przedstawionych we Florio. Informacje o aktywności fizycznej są dostarczane przez dostawcę zewnętrznego (Google Fit i Apple HealthKit), a Florio nie ma kontroli nad danymi pochodzącymi z takich funkcji i nie może zagwarantować ich dokładności. Wszystkie dostarczone funkcje zależą od dokładności danych wprowadzanych przez Ciebie i Twojego lekarza oraz są wykorzystywane i zarządzane wyłącznie na odpowiedzialność Twoją i Twojego lekarza.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio nie oferuje usług medycznych. Platforma Florio służy do monitorowania leczenia hemofilii. Platforma składa się z aplikacji Florio oraz pulpitu Florio. Informacje pacjenta można udostępnić personelowi medycznemu za pomocą pulpitu Florio przed konsultacją medyczną, aby wspomóc planowanie leczenia i potencjalne dostosowanie go. Monitorowanie pozwala pacjentom: A) łatwo zapisać zdarzenia związane z hemofilią (np. zastrzyki, krwawienia, samopoczucie, nastroje, ból, aktywność fizyczną), B) przejrzeć przewidywane poziomy czynnika. Informacje we Florio nie służą do celów diagnostycznych i nie mają na celu zastąpienia pełnej edukacji medycznej. Musisz polegać wyłącznie na własnym, niezależnym osądzie w diagnozie i leczeniu pacjenta. Użytkownicy, do których kierowana jest aplikacja, to pacjenci ze zdiagnozowaną hemofilią (aplikacja Florio) oraz personel medyczny (pulpit Florio). Znane są przeciwwskazania dla pacjentów zdiagnozowanych z inhibitorem Czynnika VIII i Czynnika IX. Poziom % czynnika pokazany we Florio przedstawia jedynie wartość szacunkową i nie jest wynikiem realnego pomiaru. Szacowany poziom czynnika może nie być zgodny z rzeczywistym aktualnym poziomem czynnika. Poziom szacowany oblicza i dostarcza strona trzecia (platforma McMaster PopPK, McMaster University, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, nie zaś samo Florio). Florio odczytuje poziom czynnika pacjenta z platformy McMaster PopPK po każdym zapisanym przez pacjenta zastrzyku. Florio nie kontroluje danych szacunkowych i nie może zagwarantować dokładności szacunków dostarczonych przez McMaster PopPK. Szczegóły leczenia również dostarcza platforma McMaster PopPK dla danej lokalizacji. Istotne jest, aby w przypadku zmiany planu leczenia dla pacjenta zmienić również specyfikacje na platformie McMaster PopPK lub wyłączyć wykorzystanie aplikacji na platformie McMaster PopPK w pulpicie Florio. Nie można wykluczyć błędów ani niedokładności danych we Florio. Informacje dotyczące aktywności dostarcza strona trzecia (Google Fit i Apple HealthKit), a Florio nie kontroluje danych przekazanych przez te funkcje ani nie może zagwarantować ich dokładności. Wszelkie dostarczane usługi i funkcje zależą od dokładności danych wejściowych od ciebie i twojego pacjenta oraz są wykorzystywane i zarządzane na wyłączną odpowiedzialność ciebie i twojego pacjenta.